Panel používateľa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU NATURALKA

Obchodné meno: Naturalka, s. r. o.
Sídlo: Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika
IČO: 52 418 383
DIČ: 2121026413
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 44480/R

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA ELEKTRONICKÉHO OBCHODU NATURALKA

Adresa na doručovanie: Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: info@naturalka.sk
KONTAKT telefón: +421 944 111 523
WEB: https://www.naturalka.sk/

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

Adresa na doručovanie: Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika
KONTAKT E-mail: info@naturalka.sk

(ďalej len ako „Predávajúci" alebo „My")

ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP") upravujú práva a povinnosti nás ako predávajúceho a Vás ako kupujúceho (ďalej len ako „Zákazník" alebo „vy"), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s vami na diaľku (ďalej len ako „Kúpna zmluva") prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.naturalka.sk/ (ďalej len ako „E-SHOP" alebo „Naturalka") a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.2. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar prostredníctvom nášho elektronického obchodu Naturalka, a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, čím vstúpila s nami do zmluvného vzťahu. V prípade, ak v záväznej objednávke určíte osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len ako „Oprávnená osoba"), táto Oprávnená osoba vstupuje s nami do zmluvného vzťahu. Uvedenie mena, priezviska, adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie Vami objednaného tovaru. Oprávnená osoba má v tomto prípade povinnosť objednaný tovar prevziať a v prípade, ak je platba kúpnej ceny za objednaný tovar nastavená na dobierku, zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu.

1.3. Kúpnou zmluvou uzatvorenou na diaľku sa rozumie zmluva medzi našou spoločnosťou a vami dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom záväzného objednávkového formulára zverejneného v elektronickom obchode Naturalka, t.j. prostriedkom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

1.4. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Vám zaväzujeme dodať objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a vy sa zaväzujete zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu, s ktorou sa oboznámite pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

1.5. Všetky objednávky realizované prostredníctvom elektronického obchodu Naturalka realizujeme samostatne, a nespolupracujeme s inými subjektmi a/alebo spoločnosťami, ktoré by v našom mene vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od inej konkurenčnej spoločnosti s poukazom na E-SHOP Naturalka je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena našej spoločnosti a našej domény https://www.naturalka.sk/.

1.6. Všetky vzťahy medzi nami a vami, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník"). Ak ste spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník"), t.j. ste fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku"), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa"). Tieto VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.  V prípade, ak vstúpite s nami do zmluvného vzťahu, akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto VOP, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.7. VOP upravujú naše vzájomné práva a povinnosti ako zmluvných strán (ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany"), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe Kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V Kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to bude obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu, ktorý zadáte pri objednávke. Odchýlne dojednania uvedené v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením Kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto VOP, čím je zaručená rovnosť Zmluvných strán.

ČLÁNOK II.
ČO JE TO ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA

2.1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár prostredníctvom nášho elektronického obchodu Naturalka, ktorý obsahuje informácie o vás, t.j.

a. identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak realizujete objednávku ako fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo
b. identifikačné údaje v rozsahu obchodné meno, IČO, IČ DPH (ak bolo pridelené), adresa sídla resp. miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), adresa na doručenie tovaru (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade ak realizujete objednávku ako právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ;
c. kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa;
d. referenčné údaje Kúpnej zmluvy v rozsahu najmä špecifikácia tovaru, množstvo objednaného tovaru, dátum realizácie elektronickej objednávky, druh servisného zásahu, kúpna cena, spôsob platby a spôsob dopravy (ďalej len ako „Objednávka").

2.2. Takto vykonaná Objednávka sa považuje za záväznú a ak ste v postavení spotrebiteľa, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku dochádza podľa článku III. týchto VOP k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy na diaľku.

ČLÁNOK III.
OBJEDNÁVKA A REGISTRÁCIA

3.1. OBJEDNÁVKA

Vašu objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho elektronického obchodu Naturalka nasledovne:

3.1.1. KROK Č. 1: ZASLANIE ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY

a. Cez náš elektronický obchod Naturalka si môžete objednať akýkoľvek tovar, ktorý je možné vložiť do nákupného košíka prostredníctvom tlačidla s nápisom „Pridať do košíka". Samotná prezentácia tovaru v našom E-SHOPE nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.
b. Po stlačení tlačidla s nápisom „pridať do nákupného košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do vášho nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie Objednávky nie je podmienené registráciou na našom E-SHOPE. Po zadaní vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo chcete pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní Objednávky ste povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie ako spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke.
c. Pred odoslaním Objednávky máte možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.
d. Kliknutím na tlačidlo s nápisom „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY" nám odošlete záväznú Objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s celkovou cenou tovaru, s cenou za náklady za dopravu, poštovným a s ostatnými nákladmi, súhlasíte, aby bol na tovare vykonaný požadovaný servisný zásah pričom zároveň potvrdzujete, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady kúpnej ceny, spôsob doručenia tovaru a že vami zadané údaje v Objednávke sú úplné a správne. Odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ste boli oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

3.1.2. KROK Č. 2: ODOŠLEME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY"

a. Vami odoslaná Objednávka podľa týchto VOP sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na dodávku objednaného tovaru podľa ustanovenia §43a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
b. Po odoslaní objednávkového formulára bude táto Objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY" (akceptácia Objednávky). V prípade, ak by vám toto potvrdenie neprišlo z technických príčin na vašej alebo našej strane, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu info@naturalka.sk, radi vám Objednávku potvrdíme dodatočne. V prípade, ak vám nebude doručené potvrdenie o prijatí Objednávky, a vy nás o tom neinformujete do 24 hodín od odoslania Objednávky, považuje sa takáto elektronická Objednávka za nesprávne vyplnenú a ako predávajúci ju nemáme povinnosť akceptovať a byť ňou viazaný. V potvrdzujúcom e-maily, ktorý vám bude doručený podľa tohto bodu VOP sa bude nachádzať celkový sumár vašej Objednávky, teda znenie Kúpnej zmluvy, s Vašimi osobnými údajmi (identifikačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: info@naturalka.sk.
c. Odoslaním potvrdenia o prijatí Objednávky podľa tohto kroku VOP sa Kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP.
d. V prípade, ak ste pri objednávaní zvolili spôsob platby „prevodom na bankový účet", zašleme vám na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v Objednávke, platobné údaje na úhradu kúpnej ceny. Tieto údaje vám však budú dostupné už pri odoslaní Objednávky. Pri platbe prevodom na bankový účet nezabudnite zadať číslo vašej Objednávky do poľa variabilného symbolu. Objednávku začíname vybavovať v takomto prípade až po prijatí kúpnej ceny.

3.1.3. KROK č. 3: ODOŠLEME VÁM INFORMÁCIU O VYBAVENÍ OBJEDNÁVKY

a. Po zaslaní potvrdzujúceho e-mailu z našej strany pri záväzne zaslanej Objednávke prostredníctvom nášho E-SHOP-u Naturalka, začíname pracovať na realizácii vašej Objednávky.
b. E-mailom vás následne budeme informovať o stave vašej Objednávky a o jej vybavení, t.j. o odoslaní na adresu vami určenú ako dodaciu adresu v objednávkovom formulári.
c. Tovar vám primerane zabalíme. Ako Zákazník sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

3.1.4. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE

3.1.4.1. Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia Kúpnej zmluvy je potrebné nás neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.

3.1.4.2. V prípade, ak máte u nás vytvorené registračné konto, vaša Objednávka bude zároveň archivovaná v tomto konte, ku ktorému budete mať prístup len vy po prihlásení. Na vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej Objednávky.

3.1.4.3. Ako kupujúci ste povinný skontrolovať obsah elektronickej Objednávky uvedený v e-mailovom „POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY". V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu potvrdenej elektronickej objednávky ste povinný nás bezodkladne o tom informovať prostredníctvom e-mailovej správy.

3.1.4.4. Zaslaním elektronickej Objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je Kúpna zmluva uzatvorená.

3.2. REGISTRÁCIA

3.2.1. Na našej internetovej stránke Naturalka vám ponúkame možnosť zriadiť si užívateľský účet (ďalej len ako „Registračný účet") za účelom získania prístupu k svojmu kontu, kde si môžete kontrolovať stav svojich Objednávok, máte prehľad o histórii Objednávok či môžete využiť špeciálne ponuky pre verných zákazníkov. Za týmto účelom sa musíte zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru zverejnenom na E-SHOP-e Naturalka (ďalej aj ako „Registrácia").

3.2.2. Registrácia na našom E-SHOPE nie je povinná. V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať na našom E-SHOPE, môžete získať komfortnejšie realizácie opakovaných Objednávok (možnosť automatického doplnenia identifikačných, dodacích a kontaktných údajov o vašej osobe).

3.2.3. Pokiaľ máte zriadený Registračný účet na Naturalka, môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu a zaslať vám informácie o novinkách a zvýhodnených ponukách (zasielať Vám NEWSLETTER). Podrobnosti o ochrane osobných údajov súvisiacich s týmto účelom sa nachádza v dokumente Pravidlá ochrany osobných údajov, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke Naturalka.

3.2.4. Na Registráciu ani na zriadenie Registračného účtu nemáte právny nárok. Ak sa rozhodnete zaregistrovať na našej internetovej stránke Naturalka, ste povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje, ktoré sa na Registráciu vyžadujú. Pred dokončením registrácie ste povinný výslovne potvrdiť, že ste sa oboznámili s aktuálne platným znením VOP a dokumentom Pravidlá ochrany osobných údajov.

3.2.5. Dokončenie Registrácie ste oprávnený odmietnuť ak zistíte, alebo máte dôvodné podozrenie, že údaje uvedené vami nie sú správne alebo pravdivé, ak nesúhlasíte s aktuálne platným znením VOP, alebo v prípade, ak nesúhlasíte so spracúvaním vašich osobných údajov na účel vytvorenia Registračného účtu.

3.2.6. Pre dokončenie Registrácie vám príde na uvedenú mailovú adresu potvrdzovací email s potvrdzujúcim linkom.
Do dvoch týždňov je potrebné sa prihlásiť cez webovú stránku a tým dokončíte a potvrdíte vašu Registráciu.
Ak sa v tomto období neprihlásite, bude vaša registrácia považovaná za neplatnú, a vyplnené informácie budú v databáze úplne zmazané. Údaje o vás a heslo si môžete v systéme kedykoľvek zmeniť. Môžete sa kedykoľvek prihlásiť a úplne zmazať svoje Registračné konto.

3.2.7. Dokončením Registrácie získate právo na prístup k svojmu Registračnému účtu pomocou prístupových údajov (užívateľské meno a heslo). Prihlasovacie údaje vám odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov na našom elektronickom obchode Naturalka. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť do osobného konta. Zároveň vám dávame na vedomie, že je vo vašom záujme, aby ste si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe bude znamenať jej vystupovanie pod Vaším menom.

3.2.8. Po Registrácii vám bude priradené osobné konto, ktoré môžete použiť pri vytváraní Objednávky. Pod týmto kontom môžu byť tiež evidované zľavy a iné výhody, ktoré budeme ponúkať.

3.2.9. Údaje vedené v rámci Registračného účtu máte povinnosť pravidelne aktualizovať, nakoľko pri objednávaní tovaru považuje sa automaticky dopĺňajú do objednávkového formuláru a budú považované za správne.

3.2.10. Máte povinnosť zachovávať mlčanlivosť pokiaľ ide o prístupové údaje k Registračnému účtu, uchovávať ich v tajnosti a zabrániť neoprávnenému prístupu k nim a ich zneužitiu. Ak dôjde k strate prístupových údajov alebo k podozreniu ohľadom možnosti ich možného zneužitia, bezodkladne nás prosím o tom informujte.

3.2.11. Váš Registračný účet môžete využívať len vy, nie je povolené poskytovať prístup k Registračnému účtu tretím osobám. V prípade, ak porušíte vaše povinnosti podľa tohto článku VOP, ako prevádzkovateľ E-SHOP-u nezodpovedáme za prípadné škody, ktoré vám v súvislosti s týmto porušením vzniknú.

3.2.12. Váš Registračný účet sme oprávnení zrušiť, a to najmä v prípade, ak svoj Registračný účet nevyužívate viac ako 6 mesiacov, alebo v prípade, ak porušíte svoje povinnosti podľa tohto článku VOP súvisiace s Registračným účtom.

3.2.13. Dávame vám na vedomie, že Registračný účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na nevyhnutnú údržbu nášho hardwarového a softwarového vybavenia.

ČLÁNOK IV.
VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

3.
4.
4.1. Všetky vami vytvorené a odoslané Objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY" prostredníctvom objednávkového formuláru zverejneného na internetovej stránke Naturalka sú považované za záväzné.

4.2. Vlastnícke právo k tovaru na vás prechádza jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne).

4.3. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na vašu osobu okamihom, kedy si splníme povinnosť dodať vám tovar, a to bez ohľadu na to, či si tovar prevezmete osobne alebo zabezpečíte jeho prevzatie oprávnenou osobou. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na vašu osobu, nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru v súlade s Objednávkou.

ČLÁNOK V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.
4.
5.
5.1. KÚPNA CENA

4.
5.
5.1.
5.1.1. Naša spoločnosť nie je platcom DPH. Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode Naturalka sú uvádzané ako konečné, nezahŕňajú však cenu dodania tovaru ani poplatky spojené s doručením tovaru. S cenou dopravy a inými poplatkami sa oboznámite ešte pred odoslaním záväznej Objednávky.

5.1.2. Všetky tieto ceny tovaru a služieb sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u Naturalka. Tým nie je dotknuté naše právo uzatvoriť s vami Kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

5.1.3. Akciové ceny elektronického obchodu Naturalka sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné a individuálne zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke Naturalka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

5.1.4. Po úhrade vašej Objednávky vám zašleme faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list, a to v momente expedovania tovaru. Túto faktúru vám pošleme na e-mail, ktorý ste zadali pri vytvorení záväznej Objednávky.

5.1.5. Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom jej rozsahu na bankový účet našej spoločnosti, na ktorý mala byť úhrada kúpnej ceny poukázaná.

5.2. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.2.
5.3.

5.2.1. Platba na dobierku
Ak si zvolíte formu platby na dobierku, bude vám tovar dodaný prostredníctvom doručovateľov špecifikovaných v bode 6.12. týchto VOP. Celková Kúpna cena za tovar sa platí doručovateľovi. Poplatok za dobierku bude uvedený pri vytvorení Objednávky.

5.2.2. Platba bezhotovostne prevodom na bankový účet
Ak si zvolíte túto formu platby, za tovar zaplatíte bezhotovostne, prevodom na náš bankový účet, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Na vašu e-mailovú adresu vám bude doručený e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí kúpnej ceny: číslo účtu, IBAN, presná čiastka kúpnej ceny a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky kúpnej ceny na náš bankový účet. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní odo dňa zaslania e-mailu s informáciami o platobných podmienkach. Po pripísaní finančných prostriedkov kúpnej ceny v prospech nášho bankového účtu budete o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní tovaru vašej Objednávky. Ak neobdržíme platbu riadne a včas, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.2.3. Platobná brána „Platba kartou" alebo „Platobným tlačidlom", prípadne prostredníctvom „TatraPay"
Ak si zvolíte formu platby prostredníctvom platobnej brány v našom E-SHOPE, za tovar zaplatíte pohodlne a bezpečne svojou platobnou kartou, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom doručenia potvrdenia o uhradení kúpnej ceny zo strany poskytovateľa platobnej brány. Lehota na uhradenie kúpnej ceny je 5 pracovných dní od momentu odoslania Objednávky. Ak neobdržíme platbu riadne a včas, sme oprávnení od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Dávame do pozornosti, že platobná brána „TatraPay" je určená pre klientov Tatra banka, a.s.

ČLÁNOK VI.
DODACIE PODMIENKY

6.
6.1. Všetok zverejnený tovar na našom internetovom obchode Naturalka máme dostupný skladom, ak nie je uvedené inak. Balíky s tovarom odosielame (teda odovzdávame balík Doručovateľovi) zvyčajne do troch (3) pracovných dní, od prijatia a potvrdenia záväznej Objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter. Ak vám však balík nebude doručený ani do 10 pracovných dní, tak nás prosím kontaktujte, mohla sa vyskytnúť chyba na strane Doručovateľa. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

6.2. V prípade, ak Objednávku vytvorí spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej Objednávky. Ak nedodržíme túto lehotu podľa predchádzajúcej vety, v súlade s ustanovením § 614 ods. 1 Občianskeho zákonníka máte právo nás vyzvať, aby sme dodali vec vo Vami poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak nedodáme vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, pričom Vám v takomto prípade vrátime zaplatenú kúpnu cenu.

6.3. Na prevzatie tovaru sme oprávnení vás vyzvať aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v Kúpnej zmluve.

6.4. V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z Objednávky nie je možné dodať v lehote uvedenej v bode 6.2. týchto VOP, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo v prípade Vášho súhlasu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

6.5. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď vy alebo vami určená Oprávnená osoba s výnimkou Doručovateľa prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a. tovary objednané v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.6. Tovar s doručením na vami uvedenú adresu posielame Doručovateľom. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1 až 3 pracovné dni. O tom, že vaša Objednávka bola odovzdaná Doručovateľovi vás budeme informovať e-mailom.

6.7. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie Oprávnenou osobou, pričom:

a. ak sa tovar doručuje doručovateľom špecifikovaným v bode 6.12. týchto VOP, ste povinný ho prevziať v čase a na mieste dohodnutom s týmto doručovateľom (ak miesto doručenia bude iné ako ste uviedli v Objednávke), pričom v prípade, ak doručovateľ vráti tovar našej spoločnosti ako neprevzatý (z akéhokoľvek dôvodu), platí bod 10.1. týchto VOP,
b. ak ste si pri vytvorení Objednávky zvolili osobný odber v Myjave, ste povinný si tento tovar vyzdvihnúť do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia si objednaného tovaru.

6.8. Povinnosť dodať tovar si splníme v momente, keď vám alebo Oprávnenej osobe umožníme na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak Oprávnená osoba nebola uvedená v Objednávke, máte povinnosť zabezpečiť, aby táto Oprávnená osoba preukázala na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie vás zastupovať.

6.9. V omeškaní s dodaním tovaru sme len v prípade, ak sme v omeškaní s jeho odovzdaním Vašej osobe (príp. Oprávnenej osobe), resp. Doručovateľovi. V omeškaní s dodaním tovaru nie sme v prípade, ak nemôžeme plniť z dôvodu na vašej strane.

6.10. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak neprevezmete tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si tovar neprevezmete a tovar sa nám vráti späť, máme právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

6.11. Čiastkové dodávky tovaru sú prípustné a tieto ste povinní prevziať.

6.12. Doprava a poštovné

6.12.1. Všetky Objednávky expedujeme prostredníctvom doručovateľov, t.j.:

a. Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48 136 999, so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika a
b. Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., IČO: 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava, Slovenská republika
(v ďalšom texte spoločne len ako „Doručovatelia" alebo jednotlivo len ako „Doručovateľ)

alebo osobne v rámci mesta Myjava, na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

6.12.2. Tovar bude odoslaný v rámci Slovenskej republiky na adresu uvedenú vo vašej Objednávke a doručený v najbližších pracovných dňoch od jeho odoslania v súlade s týmito VOP. Ak si želáte odoslať balík do inej krajiny, pred odoslaním Objednávky nás vopred kontaktujte a vzájomne si dohodneme cenu poštovného na základe taríf DPD https://www.dpd.com/sk/sk/cennik-dpd/ a taríf Packety https://www.packeta.sk/cenniky-a-priplatky.

6.12.3. Výška poštovného je pripočítavaná podľa rozsahu a veľkosti doručovaného tovaru a podľa krajiny, kde bude tovar doručovaný. O pripočítaní sumy za dopravu tovaru budete vopred informovaný pred odoslaním Objednávky. Iné poplatky ani balné neúčtujeme.

6.12.4. Uvedené ceny platia iba pri poslaní celej Objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení Objednávky a jej doručovaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie.

6.12.5. Zákazník nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči Predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

ČLÁNOK VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ONESKORENÉ DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU

7.1. Dávame Vám na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinil Doručovateľ alebo vami zadaná nesprávna adresa v Objednávke.

7.2. Pri prevzatí zásielky ste oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru ste oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostanete do omeškania s prevzatím tovaru. Ak tovar neprevezmete z dôvodu jeho viditeľného poškodenia, je potrebné spísať s Doručovateľom reklamačný protokol.

ČLÁNOK VIII.
STORNO OBJEDNÁVKY

8.1. Ak si prajete zrušiť Vašu Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu info@naturalka.sk a uveďte číslo Vašej Objednávky v prípade, že kúpna cena Objednávky (príp. zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená.

8.2. Ak už bola Vaša Objednávka zaplatená a vy sa Objednávku rozhodnete zrušiť podľa predchádzajúceho bodu týchto VOP, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

8.3. Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť Objednávku alebo jej časť (odstúpiť od Kúpnej zmluvy),

a. ak Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybný údaj zadaný v Objednávke),
b. ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote alebo za podmienok Objednávky,
c. ak neuhradíte kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávke riadne a včas podľa týchto VOP,
d. ak riadne neprevezmete objednaný tovar v súlade s týmito VOP podľa bodu 6.7. týchto VOP,
e. ak ako kupujúci ste osobou, ktorá podstatným spôsobom porušila svoje povinnosti voči našej spoločnosti, alebo si objednala tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežne rozumne spotrebovať resp. zúžitkovať,
f. ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo
g. ak sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru.

V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z Objednávky (príp. zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby.

8.4. V prípade, ak odstúpime od Kúpnej zmluvy z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. c. týchto VOP alebo z dôvodu uvedenom v bode 8.3. písm. d. týchto VOP, vzniká nám nárok požadovať náhradu za vzniknuté náklady škodu, ktorá nám v súvislosti s porušením povinností Vás ako kupujúceho vznikne.

8.5. Právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) máme aj v prípade že si objednáte produkt, ktorý nestornujete resp. neodstúpite od Kúpnej zmluvy a zároveň od Doručovateľa neprevezmete tento produkt. Týmto konaním porušíte svoju povinnosť, podľa ktorej ste povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa tohto odseku VOP berieme do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou Objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré nám vznikli s realizáciou predmetnej Objednávky a zároveň máme právo účtovať si aj ušlý zisk.

ČLÁNOK IX.
PODMIENKY ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1. KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.1.1. Ak vo vzťahu k našej spoločnosti pri uzatvorení Kúpnej zmluvy vystupujete ako spotrebiteľ, máte právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa bodu 6.5. týchto VOP), pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané našej spoločnosti najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

9.1.2. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu VOP sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej ste ako spotrebiteľ odstúpili. Ako spotrebiteľ môžete odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

9.1.3. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôžete odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
e. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil,
f. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.2. POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

9.2.1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy ste povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na našu adresu Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika alebo e-mailom na adresu info@naturalka.sk v lehote uvedenej v bode 9.1.1. týchto VOP. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môžete použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke Naturalka. Tento formulár vyplňte spolu s uvedením čísla bankového účtu v prípade, ak budete žiadať Kúpnu cenu uhradiť prevodom na svoj bankový účet.

9.2.2. V prípade, že si svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uplatníte, ste povinný najneskôr v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu: Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, NEPOSIELAJTE NA DOBIERKU. Ak ste na odovzdanie tovaru splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím štrnásť (14) dňovej zákonnej lehoty.

9.2.3. Tovar podľa predchádzajúceho bodu nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom. Po prevzatí tovaru máte právo v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemáte však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť, inak zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Počas lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy máte povinnosť s tovarom manipulovať s náležitou starostlivosťou, tovar nesmie byť používaný alebo poškodený.

9.2.4. Dávame vám na vedomie, že v súlade s §9 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku pri odstúpení od Kúpnej zmluvy ako Predávajúci nie sme povinní vrátiť vám ako spotrebiteľovi platby, ktoré sme od vás prijali na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou pred tým, ako nám bude tovar doručený alebo kým nepreukážete zaslanie tovaru späť na adresu našej spoločnosti podľa bodu 9.2.2. týchto VOP.

9.3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

9.3.1. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva ruší od začiatku. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môžete uplatniť aj vo vzťahu k časti predmetu Kúpnej zmluvy (ak predmetom Kúpnej zmluvy resp. záväznej Objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru na seba nenadväzujúceho) a v takom prípade sa Kúpna zmluva ruší len v tejto časti. To znamená, že v rámci odstúpenia od Kúpnej zmluvy môžete vrátiť aj časť Objednávky.

9.3.2. Ak ako spotrebiteľ odstúpite od Kúpnej zmluvy, budete znášať náklady na vrátenie tovaru našej spoločnosti podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

9.3.3. V prípade, ak tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od Kúpnej zmluvy bude javiť známky montovania, poškodenia alebo používania, alebo tovar nebude kompletný, v takom prípade si budeme uplatňovať právo na náhradu škody, ktorá nám vznikla a naúčtovať náklady za poškodený tovar resp. náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu (napr. opätovný servisný zásah).

9.3.4. Naša spoločnosť sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý vami pri platbe za tovar, pokiaľ nebudete požadovať iný druh platby. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však hradíme len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný našou spoločnosťou, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolíte. Bez ohľadu na uvedené, kúpnu cenu a ďalšie náklady nie sme povinný vrátiť skôr, ako nám bude doručený tovar.

9.3.5. Ak je spolu s tovarom poskytované príslušenstvo, ktoré je oddeliteľné od tovaru ale priamo s ním súvisí, ste povinný v prípade uplatnenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy vrátiť nám aj toto príslušenstvo.

9.3.6. Vrátenie časti tovaru alebo jeho výmena nie je odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku týchto VOP. Jedná sa o dodatočnú úpravu príslušnej Objednávky. Úprava Objednávky podľa tohto bodu je dohoda medzi Zákazníkom a Predávajúcim. Je možná maximálne do 14 dní od prevzatia tovaru, ktoré nám zašlete. Je dobrovoľná, nie je na ňu právny nárok.

ČLÁNOK X.
NEPREVZATIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

10.1. Neprevzatie zásielky, ktorú si záväzne objednáte, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

10.2. Ako Predávajúci máme právo žiadať od vás náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky v súlade s bodom 8.3. týchto VOP. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK XI.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ PREDAVAJÚCEHO ZA VADY TOVARU

11.1. Naša spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má zakúpený tovar pri prevzatí Zákazníkom.

11.2. Záručná doba (v prípade zákazníka spotrebiteľa) je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy tovar prevezmete, ak nie je uvedené inak. V prípade, ak ste právnickou osobou, resp. fyzickou osobou podnikateľom, na uzatvorenú Kúpnu zmluvu sa podľa článku III. týchto VOP vzťahujú všeobecné ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady podľa Občianskeho zákonníka, príp. ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

11.3. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Vec, na ktorej ste zistili vadu, by ste nemali ďalej používať. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

11.4. Pri použitých veciach nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

11.5. Ku každému tovaru zakúpenému v našej spoločnosti Vám elektronicky alebo v listinnej podobe zasielame faktúru, pričom takáto faktúra slúži zároveň ako záručný doklad.

11.6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím, skladovaním výrobku alebo mechanickým poškodením výrobku, ak manipulujete s tovarom nesprávnym spôsobom.

11.7. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

11.8. Ako Predávajúci nesieme zodpovednosť za:

a. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania Objednávky, ak došlo k akceptácii Objednávky z našej strany;
b. odoslanie tovaru bez vád;
c. dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa Objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii z našej strany;
d. zaslanie daňového dokladu (faktúry), a to v elektronickej alebo v listinnej podobe.

11.9. Ako Predávajúci nezodpovedáme za vady tovaru, ak boli spôsobené:

a. neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;
b. vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Zákazníka; alebo
c. jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore,
d. mechanickým poškodením tovaru, (rozrezanie, odtrhnutie časti, strata časti, odlomenie časti),
e. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
f. používaním tovaru tzv. opotrebenie,
g. prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
h. poškodením tovaru, t.z.:
• deformačné, či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
• opotrebenie - poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania,
• mechanické opotrebovanie,
• vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
• poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov a agresívnych látok,
• ak boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy tovaru a úpravy nesúvisiace s jeho bežnou údržbou alebo opotrebovaním realizované iným subjektom ako je naša spoločnosť.

11.10. Ustanovenia tohto článku VOP sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena tovaru dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho odovzdaní, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

11.11. Farba výrobku sa môže líšiť v závislosti od svetelných podmienok, pri ktorých bola produktová fotografia vytvorená a v závislosti od nastavenia a vyobrazenia na Vašom monitore. Doplnky výrobku môžu mať mierne odlišnosti čo sa týka tvaru, farby alebo farebného odtieňa.

11.12. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku:

a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ako predávajúci sme povinní vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
d. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
e. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11.13. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale, dodávaný tovar má minimálnu dobu spotreby 2 mesiace. V prípade kratšej doby spotreby kontaktujeme Zákazníka e-mailom alebo telefonicky a tovar expedujeme až po jeho súhlase.

ČLÁNOK XII.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

12.1. PREVENCIA

12.1.1. Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedala Vašim potrebám. Pred zakúpením výrobku vezmite prosím do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

12.1.2. Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby ste venovali dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

12.1.3. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

12.2. REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

12.2.1. Reklamačný poriadok upravuje postup nás ako Predávajúceho a vás ako Zákazníka pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti našej spoločnosti za vady tovaru zakúpeného v elektronickom obchode Naturalka a práva a povinnosti Zmluvných strán s tým súvisiace.

12.2.2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom ak ste spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka váš postup sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ak NIE STE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka váš postup sa riadi podľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

12.2.3. Záručný servis zabezpečujeme my ako prevádzkovateľ internetového obchodu Naturalka alebo výrobca tovaru.

12.2.4. Tovar pri preberaní si prosím vizuálne skontrolujte ihneď pri jeho prevzatí. Máte nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade ste vždy povinný spísať s príslušným Doručovateľom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku môžete odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru Vás prosíme v záujme zrýchlenia konania oznámiť nám do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@naturalka.sk.

12.2.5. Reklamovať vady tovaru ste povinní vždy bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

12.2.6. Každú reklamáciu spotrebiteľa vyriešime najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru.

12.2.7. Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

12.2.8. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Zákazníkom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

12.2.9. Právo uplatniť reklamáciu na vady nemáte pri vadách, o ktorých ste boli v čase uzatvárania Kúpnej zmluvy informovaný, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

12.2.10. Ak po doručení tovaru zistíte nezrovnalosti medzi dodaným tovarom a faktúrou, prípadne poškodenie tovaru, oznámte to bezodkladne našej spoločnosti prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail info@naturalka.sk. Ak tak neurobí, neskôr môže byť reklamácia z tohto dôvodu zamietnutá.

12.3. Postup pri reklamácii

12.3.1. V prípade uplatnenia reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese info@naturalka.sk alebo písomne na adrese: Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík, zásadne nie na dobierku na adresu: Naturalka, s. r. o., Turá Lúka 861, 907 03 Myjava, Slovenská republika spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. V Reklamačnom formulári stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (meno a priezvisko, obchodné meno, adresu sídla resp. adresu trvalého pobytu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet).

12.3.2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u nás prostredníctvom elektronického obchodu Naturalka a úplne zaplatený. V Reklamačnom formulári ste povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

12.3.3. Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený, vyzveme vás telefonicky prípadne e- mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov.

12.3.4. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie z našej strany dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto článku začínajú plynúť odo dňa, kedy predmet reklamácie prevezmeme. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

12.3.5. Odporúčame vám poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znášate vy až do okamihu prevzatia tohto tovaru z našej strany.

12.3.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom a dohodneme sa s Vami na rýchlom vybavení Vašej reklamácie.

12.3.7. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady sme povinní odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

12.3.8. Vybavenie reklamácie zrealizujeme jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

a. odovzdaním opraveného tovaru;
b. výmenou tovaru;
c. vrátením kúpnej ceny tovaru;
d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
e. písomnou výzvou na prevzatie plnenia;
f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12.3.9. V prípade uznania reklamácie výsledkom ktorého bude výmena tovaru Vám tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru.

12.3.10. Spôsob vybavenia reklamácie pri spotrebiteľovi určíme v čo najkratšom čase, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie zo strany našej spoločnosti dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie z našej strany. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte ako spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

12.3.11. V prípade, že si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Náklady spojené s odborným posúdením znášame v plnom rozsahu. Sme povinní poskytnúť vám ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12.3.12. Ak si ako spotrebiteľ uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

12.3.13. Pri uplatnení reklamácie sme povinní vydať vám ako spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, teda e-mailom,  potvrdenie o uplatnení reklamácie vám doručíme ako spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak ako spotrebiteľ máte možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.3.14. Písomný doklad o vybavení reklamácie Vám ako spotrebiteľovi vydáme najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia predmetu reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie našou spoločnosťou.

ČLÁNOK XIII.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi našou spoločnosťou ako Predávajúcim a vami ako kupujúcim v súvislosti s používaním elektronického obchodu Naturalka a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

13.2. Máme záujem o riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s Kúpnou zmluvou predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak ako spotrebiteľ nie ste spokojný s vybavením reklamácie alebo máte pocit, že došlo k porušeniu vašich práv ako spotrebiteľa z našej strany, môžete sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na našu spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy: info@naturalka.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj ako „ARS"), podľa zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení, ARS subjektami sú Slovenská obchodná inšpekcia, orgány, a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môžete ako spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z., v platnom znení.

13.3. Spory môžete ako spotrebiteľ takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1, Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku. Bližšie informácie nájdete aj tu:

a. https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,
b. https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

13.4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a našou spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.

ČLÁNOK XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Vami ako kupujúcim a našou spolo?

Naturalka - náš príbeh v pár vetách

Počet zobrazení: 2518

Už viac ako dvadsať rokov sa spoločne venujeme celostnému prístupu ku zdraviu, osobnému rozvoju a holistickým terapiám.

Čítajte viac... Komentáre: 0

HOLOS-TERAPIE.SK

Počet zobrazení: 2275

Kineziológia, individuálne terapie, konzultácie a masáže

Čítajte viac... Komentáre: 1

Instagram eshop Naturalka

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie